Kvalifikuoto el. parašo paslaugų teikimo sutarties bendrosios sąlygos

Šios Paslaugų teikimo sąlygos paskutinį kartą buvo atnaujintos ir galioja nuo 2023 m. rugsėjo 4 d.
Redakcija (neaktuali) nuo 2021 m. rugpjūčio 10 d. iki 2023 m. rugsėjo 3 d.

Naudodamiesi Paslaugomis, Jūs įsipareigojate laikytis šių Paslaugų teikimo bendrųjų sąlygų, Asmens duomenų tvarkymo sutarties sąlygų, Privatumo politikos ir papildomų sąlygų, kurios Jums gali būti pateiktos mūsų interneto svetainėje arba sutartos atskira sutartimi prieš užsisakant Paslaugas. Jeigu šių dokumentų nuostatų negalima aiškinti taip, kad tarp jų nekiltų nesuderinamų neatitikimų, šių Paslaugų teikimo bendrųjų sąlygų nuostatos aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į šią viršenybės tvarką:

  1. Specialiosios sąlygos, pateiktos mūsų interneto svetainėje arba suderintos atskiru sutarimu;
  2. Asmens duomenų tvarkymo sutartis;
  3. Privatumo politika;
  4. Marksign.lt naudojimosi taisyklės;
  5. Paslaugų teikimo bendrosios sąlygos.

Jūs neturite teisės naudotis Paslaugomis, jeigu esate konkurentas ir (arba) paslaugas ketinate naudoti lyginamosios analizės arba konkuravimo tikslais.

1. Naudojamos sąvokos

1.1. Kvalifikuotas elektroninis sertifikatas – tai elektroninės formos liudijimas, kuriuo elektroninio parašo patvirtinimo duomenys susiejami su fiziniu asmeniu ir kuriuo patvirtinamas bent to asmens vardas ir pavardė arba slapyvardis, bei kuris atitinka reikalavimus, keliamus kvalifikuotam sertifikatui, ir yra sudarytas kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo. Toks sertifikatas išduodamas kartu su elektroninio parašo kūrimo duomenimis.

1.2. API integracija – tai Paslaugų teikėjo suteikiama paslauga Užsakovui, pagal nurodytas instrukcijas, integruoti Paslaugų teikimą savo informacinėje sistemoje ir ją susikurti taip kaip patogu naudoti Užsakovui.

1.3. Užsakovo Klientai – Užsakovo klientai, kuriuos Užsakovas įtraukia į savo sukurtą paskyrą Paslaugų teikėjo svetainėje arba savo svetainėje sukurtoje Paslaugų integracijoje, su tikslu pasirašyti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu.

1.4. Kvalifikuotas elektroninis parašas – elektroninis parašas, kurį sukuria kvalifikuotas elektroninio parašo kūrimo prietaisas ir kuris pagrįstas kvalifikuotu sertifikatu elektroniniams parašams.

1.5. Mobilusis parašas – skaitmeninės tapatybės forma, kurios sertifikatai leidžia atlikti elektroninį tapatybės nustatymą ir naudoti elektroninį parašą ir yra susieta su mobiliojo telefono SIM kortele.

1.6. Paskyra – Užsakovo sukurta paskyra Paslaugų teikėjo internetinėje svetainėje.

1.7. EiDAS Reglamentas – 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB.

1.8. Sertifikatas – Viešasis raktas kartu su papildoma informacija, nurodytas sertifikato profilyje, kurio neįmanoma suklastoti, nes jis užšifruotas naudojantis jį išdavusios sertifikavimo institucijos viešuoju raktu.

1.9. Sutartis – ši paslaugų teikimo sutartis, kuria Bendrovė įsipareigoja Užsakovui teikti kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugas. Sutartį sudaro bendrosios ir specialiosios sutarties sąlygos.

1.10. Elektroninė laiko žyma – elektroninės formos duomenys, kuriais kiti elektroninės formos duomenys susiejami su tam tikru laiku ir taip sukuriamas įrodymas, kad pastarieji egzistavo tuo metu.

1.11. Platforma – nuotolinė aplinka, veikianti adresu https://marksign.lt/, kurioje Užsakovas prisijungia siekdamas gauti Paslaugas.

1.12. Naudotojas – bet kuris fizinis asmuo, kurį Užsakovas įtraukia į savo sukurtą Paskyrą ir kuris taip pat gali naudotis paslaugomis.

2. Sutarties objektas

2.1. Paslaugų teikėjas, vadovaudamasis EiDAS Reglamente bei kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais, įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti Užsakovui Paslaugas:

2.1.1. suteikti galimybę Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti neribotą kiekį dokumentų, papildomai prie pasirašančių asmenų pridėti Užsakovo klientus ir / ar Naudotojus;

2.1.2. suteikti galimybę realiuoju laiku patvirtinti Kvalifikuoto elektroninio sertifikato galiojimą ir jį atvaizduoti ant Užsakovo ir / ar jo darbuotojų, ir / ar Užsakovo klientų dokumentų;

2.1.3. suteikti galimybę dokumentus pažymėti elektroninėmis laiko žymomis;

2.1.4. kitas Paslaugas, numatytas Paslaugų teikimo specialiosiose sąlygose ar atskiruose susitarimuose.

2.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Sutarties 2.1. punkte numatytos Paslaugos būtų prieinamos visomis savaitės dienomis nuo 00 val. iki 24 val. (visą parą), įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas, išskyrus iš anksto suplanuotus paslaugos išjungimus (angl. downtimes). Apie suplanuotus paslaugos išjungimus, Užsakovas informuojamas iš anksto.

2.3. Užsakovas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas atsiskaityti Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovo teisės ir pareigos:

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. atlikti šios Sutarties specialiojoje dalyje numatytus veiksmus, būtinus Paslaugoms gauti;

3.2.2. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

3.2.3. bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikti reikalingą informaciją bei sudaryti visas sąlygas, kurios yra būtinos Paslaugoms teikti;

3.2.4. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais;

3.2.5. nedelsiant raštu informuoti Paslaugų teikėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti vykdyti Sutartį;

3.2.6. nedelsiant elektroniniu paštu informuoti Paslaugų teikėją apie pastebėtus Programinės įrangos trukdžius ir/ar gedimus;

3.2.7. maksimaliomis pastangomis saugoti savo prisijungimo prie Platformos duomenis, imtis visų prieinamų priemonių duomenų saugumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Paslaugų teikėjas jokiais atvejais neatsako už žalą, kuri kiltų, jeigu prisijungimo prie Platformos duomenys taptų žinomi tretiesiems asmenims dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių;

3.2.8. nenaudoti savo prisijungimo duomenų bei prieigos rakto kitiems tikslams, nei numatyta šioje Sutartyje, pasiekti, neperduoti prieigos rakto tretiesiems asmenims;

3.2.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

3.3. Užsakovas turi teisę:

3.3.1. gauti kokybiškas Paslaugas;

3.3.2. reikalauti, kad Paslaugų teikėjas tinkamai ir laiku vykdytų sutartinius įsipareigojimus.

3.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.4.1. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

3.4.2. Paslaugas teikti rūpestingai, profesionaliai, kokybiškai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius bei žinias;

3.4.3. užtikrinti, kad kvalifikuotas elektroninis parašas atitiktų EiDAS Reglamente bei kituose teisės aktuose keliamus reikalavimus;

3.4.4. užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo darbuotojai turėtų tinkamą kvalifikaciją bei žinias Paslaugoms teikti;

3.4.5.  tuo atveju, jeigu Užsakovas užsako Paslaugų teikimą per API integraciją, užtikrinti tinkamą šios funkcijos įgyvendinimą bei veikimą;

3.4.6. Sutartyje nustatyta tvarka reaguoti į Programinės įrangos trukdžius ir / ar gedimus;

3.4.7. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui suteikti Paslaugas Sutartyje nustatytais terminais bei tvarka;

3.4.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

3.4.9 Paslaugų teikėjas turi teisę:

3.5.1. gauti visą Sutartimi sulygtą užmokestį už Užsakovui suteiktas Paslaugas;

3.5.2. reikalauti, kad Užsakovas tinkamai ir laiku vykdytų sutartinius įsipareigojimus.

4. Pograminės įrangos trukdžių ir gedimų šalinimas

4.1. Pastebėjęs programinės įrangos ir / ar Platformos trukdžius ir / ar gedimą, dėl kurių Paslaugos teikimas yra apsunkintas ar neįmanomas, Užsakovas privalo nedelsdamas elektroniniu paštu pagalba@markid.lt informuoti Paslaugų teikėją apie konkrečius trukdžius ir / ar gedimus.

4.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo trukdžių ir / ar gedimų pastebėjimo ar Užsakovo pranešimo gavimo momento, reaguoti į programinės įrangos ir / ar Platformos trukdžius ir / ar gedimą bei dėti visas pastangas dėl programinės įrangos ir / ar Platformos trukdžių ir / ar gedimų pašalinimo.

4.3. Jeigu per šioje Sutartyje numatytą terminą trukdžių ir/ar gedimų pašalinti nepavyksta, Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą ir imtis visų būtinų priemonių nustatytiems trukdžiams ir/ar gedimams pašalinti.

4.4. Paslaugos teikėjas neatsako už Programinės įrangos trukdžius ir / ar gedimus, atsiradusius dėl trečiųjų asmenų (interneto tiekėjo ir pan.) kaltės.

4.5. Šalys susitaria, kad Užsakovo aptarnavimo laikas – darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 09:00 val. iki 18:00 val.

5. Duomenų gavimo, saugojimo ir perdavimo tvarka

5.1. Paslaugų teikėjas šios Sutarties vykdymo pagrindu įsipareigoja vadovautis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo reikalavimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

5.2. Paslaugų teikėjas užtikrina ir garantuoja, kad jis neturi prieigos ir negali turėti prie Užsakovo asmens duomenų ir / ar keliamų pasirašymui dokumentų, iš kurių būtų galima nustatyti trečiųjų asmenų tapatybes bei kitus itin konfidencialius duomenis.

5.3. Šalių teisės ir pareigos asmens duomenų tvarkymo apimtyje nurodytos  Asmens duomenų tvarkymo sutartyje, kuri yra laikoma neatskiriama šios Sutarties dalimi.

6. Šalių pareiškimai ir garantijos

6.1. Šalys, šios Sutarties sudarymo metu, užtikrina ir garantuoja, kad:

6.1.1. šios Sutarties sudarymas ir jose nustatytų prievolių vykdymas neprieštarauja Šalių steigimo dokumentams, Šalių ar jų turto atžvilgiu priimtam teismo ar arbitražo sprendimui, ar bet kokiam teisės aktui, taikomam Šalių ar bet kokio jų turto atžvilgiu, taip pat neprieštarauja jokiai sutarčiai, kurios šalimi yra Šalis;

6.1.2. Šalys suteikė viena kitai išsamią ir teisingą informaciją, reikalingą įsipareigojimams pagal šią Sutartį tinkamai vykdyti, ir ši informacija iki šio momento yra išsami ir teisinga;

6.1.3. Šalims iki šios Sutarties pasirašymo buvo sudarytos sąlygos atidžiai susipažinti su šios Sutarties projektu, Sutarties sąlygos yra aptartos individualiai, neprieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijams ir nepažeidžia Šalių interesų pusiausvyros principo;

6.1.4. nėra jokių aplinkybių, kurių nutylėjimas darytų bent vieną iš aukščiau išdėstytų pareiškimų ir patvirtinimų netiksliu ar klaidinančiu.

6.1.5. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą, jeigu bent vienas Šalies pareiškimas ar užtikrinimas tampa neteisingas.

7. Šalių atsakomybė

7.1. Šalys susitaria, kad Paslaugų teikėjas atsako už Užsakovo patirtus nuostolius tik eIDAS Reglamento ir Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nustatytais atvejais.

7.2. Už pavėluotą piniginių prievolių vykdymą Užsakovas turi pareigą Paslaugų teikėjui mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną.

7.3. Delspinigių sumokėjimas ir / ar nuostolių atlyginimas neatleidžia Sutarties Šalies nuo pareigos įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

7.4. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už Užsakovo informacinės sistemos veikimą, jos trukdžius bei gedimus, dėl ko gali sutrikti Paslaugų teikimas.

7.5. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už Užsakovo pasirašytų dokumentų praradimą dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių priežasčių.

7.6. Užsakovui draudžiama naudotis Platforma pažeidžiant galiojančius įstatymus, bandyti gauti neteisėtą prieigą prie Platformos ar su ja susijusių sistemų (arba įsilaužti į jas), modifikuoti Platformą, bandyti sutrikdyti ar nutraukti Platformos ar ją palaikančios programinės rangos ar sistemų funkcionavimą. Paslaugų teikėjas, pastebėjęs neteisėtus Užsakovo veiksmus, turi teisę nedelsiant nutraukti šią Sutartį ir panaikinti Užsakovo paskyrą bei reikalauti nuostolių atlyginimo.

7.7. Šalys nėra atsakingos už įsipareigojimų nevykdymą dėl force majeure priežasčių, kurios nustatomos pagal Lietuvos respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnio nuostatas.

8. Sutarties galiojimas, pakeitimas, nutraukimas

8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 1 (vienerius) metus (toliau – Pradinis laikotarpis). Pasibaigus Pradiniam laikotarpiui, Sutartis automatiškai pratęsiama kas 12 mėnesių (toliau – Atnaujinimo laikotarpis), išskyrus atvejus, kai kuri nors Šalis nutraukia Sutartį apie tai pranešdama ne anksčiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų prieš Pradinio arba Atnaujinamo laikotarpio pabaigą arba kai ši Sutartis nutraukiama anksčiau pagal šios Sutarties sąlygas.

8.2. Praėjus kiekvienam 12 Sutarties galiojimo mėnesių laikotarpiui be specialaus pranešimo Užsakovui Paslaugų įkainiai didinami pagal Vartotojų kainų indekso (toliau- VKI) (VKI, apskaičiuotas ir paskelbtas kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų (Sutarties sudarymo dieną – Valstybės duomenų agentūros) vidutiniu metiniu pokyčiu (padidėjimu) per praėjusius  metus. Nustatyta tvarka perskaičiuotos (padidintos) kainos taikomos praėjus 28 kalendorinėms dienoms po to, kai Paslaugos teikėjas pateikia Klientui pranešimą apie kainų pakoregavimą ir galioja iki kito koregavimo aukščiau nustatyta tvarka. Siekdamos išvengti neaiškumų, Šalys aiškiai susitaria, kad visais atvejais nustatyta tvarka pakoreguotos kainos negali tapti mažesnės nei iki atitinkamo koregavimo taikytos kainos. Jeigu bet kuriuo metu VKI nebūtų paskelbtas, Paslaugų teikėjas turi teisę pakeisti VKI kitu atitinkamu indeksu ar kitu lyginamuoju statistiniu rodikliu, kuris savo paskirtimi būtų artimiausias VKI. Jei VKI vidutinis metinis pokytis viršija 5 procentus nuo paskutinių iki atitinkamos indeksacijos taikytų kainų, ir Klientui nesutinkant su tokio dydžio kainų pasikeitimu, jis įgyja teisę nutraukti Sutartį, raštu apie tai pranešęs Paslaugos teikėjas ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8.3. Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad Paslaugų įkainiai bus siūlomi neribotą laiką, ir pasilieka teisę keisti Paslaugų įkainius po 12 (dvylikos) mėnesių po Sutarties pasirašymo dienos apie tai pranešęs ne vėliau kaip prieš 30 dienų.

8.4. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti Bendrąsias sąlygas, Specialiąsias sąlygas, Naudojimosi taisykles bei Asmens duomenų tvarkymo sutartį, apie tai pranešusi el. paštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų. Tolesnis Užsakovo naudojimasis paslaugomis po tokių pakeitimų reiškia sutikimą. Klientas gali susipažinti su naujausiomis sąlygomis Paslaugų teikėjo svetainėje. Nesutikdamas su esminiais pakeitimais, dėl kurių nukenčia paslaugų kokybė, Užsakovas gali vienašališkai raštu nutraukti Sutartį. Šalys atsiskaitys pagal sąlygas, galiojusias iki sutarties nutraukimo.

8.5. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį už nepanaudotą išankstinio mokėjimo laikotarpio dalį pinigai nėra grąžinami.

8.6. Sutartis gali būti nutraukiama atskiru Šalių susitarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

8.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su konfidencialumo įsipareigojimais, atsakomybe, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

8.8. Jeigu Sutartis buvo nutraukta dėl vienos iš Sutarties Šalių kaltės, Sutartį pažeidusi šalis kitai Šaliai privalo atlyginti visus dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.

8.9. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata dėl kokių nors priežasčių yra arba tampa negaliojanti, jos negaliojimas neturi įtakos kitų šios Sutarties nuostatų galiojimui. Tokiu atveju Šalys sutaria pakeisti negaliojančią nuostatą kita teisiškai galiojančia nuostata, kuri savo teisiniu ir ekonominiu rezultatu kiek įmanoma labiau atitiktų negaliojančią nuostatą.

9. Konfidenciali informacija

9.1. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.

9.2. Konfidenciali informacija laikoma Šaliai priklausantys bet kokie duomenys arba nuosavybės teisėmis apsaugota bet kokia informacija, kuri nėra visuotinai žinoma arba dar nebuvo atskleista visuomenei tiek materialia, tiek nematerialia forma, nepaisant jos atskleidimo laiko ir formos, ir kuri yra bet kokia forma perduota Šaliai ar kitaip Šalies sužinota įskaitant, bet neapsiribojant:

9.2.1. bet kuri kita informacija apie Šalį ar susijusi su Šalimi, ar priklausanti Šaliai, kurią kita Šalis gavo ar sužinojo sudarydama ir/ar vykdydama šią Sutartį;

9.2.2. bet kuri kita informacija, susijusi su Šalies anksčiau vykdytu, esamu ar ateities verslu, finansine ir rinkodaros veikla, strategijomis ir operacijomis, prekybos paslaptimis, informacija apie klientus ir tiekėjus, bet kokia technine informacija, autorinėmis teisėmis ir kita intelektine nuosavybe (tiek registruota, tiek ne), techninėmis žiniomis, plėtros priemonėmis, specifikacijomis, duomenų bazėmis;

9.2.3. bet kuri kita Šalies raštu nurodyta informacija ar duomenys;

9.2.4. bet kuri kita informacija, kurią Šalis pagrįstai vadina konfidencialia informacija.

9.3. Konfidenciali informacija neprivalo būti originali, unikali, patentuota, apsaugota autorių teisėmis ar sudaryti prekybos paslaptį tam, kad būtų laikoma konfidencialia informacija ir dėl šios priežasties būtų apsaugota.

9.4. Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri:

9.4.1. gavimo ar sužinojimo metu buvo viešai prieinama visuomenei;

9.4.2. tapo viešai prieinama ar žinoma ne dėl Šalies kaltės;

9.4.3. nelaikoma konfidencialia pagal Šalies raštišką pareiškimą.

9.5. Visa šios Sutarties pagrindu atskleidžiama konfidenciali informacija yra ir lieka Šalių nuosavybe ir jokia šios Sutarties nuostata negali būti aiškinama kaip suteikianti kitai Šaliai kokias nors teises ar licenciją į konfidencialią informaciją.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai, siunčiant paštu arba elektroniniu paštu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas yra gautas trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei, o elektroniniu paštu išsiųstas dokumentas laikomas gautu išsiuntimo dieną, jeigu yra išsiųstas darbo valandomis.

10.3. Pasikeitus adresams ar telefonų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.

10.4. Visi nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą.

10.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai iš Šalių. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

10.6. Šalys susitaria, kad gali naudoti viena kitos logotipus savo sukurtoje paslaugų pristatymo medžiagoje arba interneto svetainėje informaciniais tikslais. Logotipai gali būti naudojami tik šios Sutarties galiojimo laikotarpiu. Šalis negali naudoti kitos Šalies logotipo komerciniais tikslais.